طراحی و اجرای سیستم سنکرون دیزل ژنراتور برق اضطراری کارخانه پگاه خراسان سال 1395