طراحی و مونتاژ تابلو کنترل کمپرسور باد 400 کیلووات افغانستان سال 97