در کدام قسمت برنامه PLC می توان متغیرهای استفاده شده را مشاهده کرد؟